સામગ્રી પર જાઓ

જીન્સટિન વિલન શું છે? ஆரம்பநிலைக்கு ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி

அறிமுகம்

இந்தியாவின் ஜிஎஸ்டி முறையை வழிநடத்தும் ஒரு தொழிபப்ப்பருத்தும் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான கருத்துக்களில் ஒன்று 'வணிகம்'. જિન્ઝટિન કૌશલ્ય ઋષિ றும் வரி தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

இந்தக் கட்டுரையில், જિન્ઝાન્સટિનિયમ ઋષિકમ સૈન્ય ன, வணிகத்தின் வகைகள் மற்றும் அது ஏன் முக்கியமானது என்பநய்யந் சொற்களில் விளக்குகிறேன். வணிகம் செய்யும் இடத்தில் தெளிவு பெறுவது, உங்கள் ஜிடத்தில் பெறுவது, உங்கள் ஜிடத்தில் ல் முறையாகப் பெறுவதை உறுதி செய்யும்.

જિન્સટિન કૌશલ વ્યસન અને બેન

வணிக இடம் என்பது ஒரு வணிகமானது அதறம் முக்கிய செயல்படக்ள் யல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் இடம் அல்லது வளாகத்தைக் குற்கற்கத்தைக் ஜிஎஸ்டி சட்டங்களின் கீழ் வணிக இடத்தை உருவாக்கும் முக்கிய கூறுகள்:

 • இது ஒரு கட்டிடம், தொழில்துறை அலகு, அலுவலகம், கடை பட்வ்வ்ன்னந் ப்படும் ஒரு உறுதியான இடம். மெய்நிகர் முகவரி தகுதி பெறாது.
 • பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் விநியோகன் ட்ட சில வணிக நடவடிக்கைகள் இந்த இடத்தில் நடக்கும். இது சேமிப்பிற்கான கிடங்கு மட்டுமல்ல.
 • இது ஒரு தனித்துவமான முகவரியுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட, அடைக்குறிப்பிட்ட, அடை டிய வளாகமாக இருக்க வேண்டும். பொது இடங்கள் கணக்கில் இல்லை.
 • அந்த இடம் வணிகத்தால் சொந்தமானதாகவோ, வாடகைக்கு எடக்கடக்கு அல்லது சட்டப்பூர்வமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதாகவோ இருக்கன் விற்பனை பத்திரம், வாடகை ஒப்பந்தம், மின் கட்ற்டணம் போன்ற்டணம் ருக்க வேண்டும்.
 • வணிகத்தின் அன்றாட செயல்பாடு மற்றும் மேலாாண்மை இலாாண்மை இலாண்மை றது.

எனவே எளிமையான வார்த்தைகளில், வணிக இடம் என்பபன்வான் ikkைகள் நடைபெறும் மற்றும் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்டைடட்டட்டி ான முகவரியைக் கொண்ட உண்மையான, உடல் பணியிடாகும். இது ஒரு அஞ்சல் முகவரியிலிருந்து வேறுபட்டது.

જિજન્સટિક્સ வணிக இடம் ஏன் முக்கியம்?

உங்கள் வணிக இடம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்து ஏனெனில்:

 • જિજાન્ત ઋતુ ઋષિ ઋષિ இடம் செயல்படுகிறது. நீங்கள் SGST અને UTGST செலுத்த வேண்டிய மாநிலம் அல்ய்லது ேசத்துடன் இது உங்களை இணைக்கிறது.
 • உங்கள் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்த, மாநிலங்கள் முதுமுதும் ik இடங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இது பான்-இந்தியா இணக்கத்தை செயல்படுத்துகிறது.
 • உங்கள் கணக்குப் புத்தகங்கள் மற்றும் મહત્વપૂર્ણ ઋણ டத்தில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். வரி அதிகாரிகள் விற்பனை வருகைகளுக்கு இந்த முகவரியைப்ப் રૂ.
 • ઋષભ பட்ட வரி அதிகாரத்தை இது தீர்மானிக்கிறது.
 • வணிக இடம் என்பது அந்த மாநிலத்திற்குள் இருந்தால் நீங்தால் நீங்தால் செலுத்த வேண்டிய மாநிலத்தைக் குறிக்கிறது.

எனவே சுருக்கமாக, வணிக இடம் பதிவுத் தேவைகள், வரி செக்க்க்கமாக, வரி செருக்கமாக அதிகார வரம்பு, தணிக்கைகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஜிற்ற்ஸ்டி ஜிற்ற்ஸ்டி கடி கடி ல் தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. தொழில் செய்யும் இடத்தில் தெளிவு அவசியம்.

જિન્સટિન કૌન

જિજાન્તુન સાયન્ટુમ મણિ

 1. வணிகத்தின் முதன்மை இடம்

வணிகத்தின் முதன்மை இடம் (PoB) என்பது ஒரு வணிகமாயது அதன் இடம் (PoB) களை நடத்தி பதிவுசெய்யப்பட்ட முதன்மையான இருப்புசெய்டம் இது பொதுவாக முக்கிய வணிக நடவடிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளது:

 • મહત્ત્વપૂર્ણ મણિ
 • મુખ્ય
 • મહત્ત્વપૂર્ણ
 • મહત્ત્વપૂર્ણ
 • મહત્વની બાબતો

ஒரு வணிகமானது ஒரு மாநிலத்திற்கு ஒரு முதன்மை PoB யும், இது வரி நோக்கங்களுக்கான முக்கிய முகவரியாக செயல்டகிபட் நீங்கள் பிற இடங்களிலிருந்து பொருட்களை அல்லது சவ்க்லது னால், முதன்மை PoB நிறுவப்பட்டவுடன் கூடுதல் இடடுதல் இடங்களப்ப்பைை ாம்

 1. கூடுதல் வணிக இடம்

கூடுதல் வணிக இடம் (APoB) என்பது முதன்மை PoB ધિરાણ கத்தின் வேறு எந்த இயற்பியல் வளாகத்தையும் குறிக்கிறது. Видео APoB ஐ பதிவு செய்ய வேண்டிய சில நிகழ்வுகள்:

 • உங்கள் அலுவலகத்தைத் தவிர வேறு மாநிலத்தில் உற்லத்தில் உற்லத்தில் ை இருந்தால்.
 • நீங்கள் பொருட்களை வழங்கும் ஒவ்வொரு கிடங்கு/சொருட்க்களை
 • மற்ற நகரங்களில் ક્વિન யோக மையங்கள்.
 • சேவைகளை வழங்க குத்தகைக்கு விடப்பட்ட இணை பணியிடங்.

APoB கள், மாநிலங்களுக்குள் அல்லது மாநிலங்களில் பல இடபப்ப்க்குள் ூர்வமாக வணிகத்தை நடத்தவும் ஜிஎஸ்டிக்கு இணங்கவும் உங்குளக்கவும்

 1. வணிகத்திற்கான தற்காலிக இடம்

இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பொருட்கள் அல்ட்கள் அல்லது சேயக்யக்லது ரு விற்பனையாளரால் அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக, தற்காவ்க்காவ்கிவில் றது உதாரணமாக, கண்காட்சிகளில் உள்ள ஸ்டால்கள், திருவிவிழகளாக રાઇક, વીર્ય ழ் வரும்.

મુખ્ય

જિન્ઝેન્ટ ક્વોલિફિકેશન ்ளப்படும் உண்மையான, இயற்பியல் வளாகத்தைக் குறிக்கிறது. வணிகத்தின் முதன்மை இடம் என்பது ஒரு மாநிலத்தில் இணங்குப்குவ்வது வு செய்யப்பட்ட முகவரியாகும். தனித்தனி இடங்களில் இருந்து பொருட்கள் அல்லது சேவைவ்வய்கள் கூடுதல் இடங்களும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். જિન્ઝટ્ન ક્વીન ுத்தும் கடமைகளை சரியாகச் சந்திப்பதற்கு வணிக இடகளம் பற்ய்யம் பரியாகச் ானது

એક ટિપ્પણી મૂકો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો, ટિપ્પણીઓ પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં મંજૂર કરવી આવશ્યક છે