સામગ્રી પર જાઓ

Change in Non Core Fields in GST - Get Expert Help Now

Best Prices Guaranteed
 • Free Consultation by Expert

GST Invoicing (Avail 18% ITC). Secure Payment Options Available. No Spam. No Sharing. 100% Confidentiality.

Pay Online
Authorised SP

By Amazon & Flipkart

Quick Response
Quick Response

Experts call

4.9 / 5 Rating
Fuel Your Growth

10000+ Happy Clients

On Call Support
On Call Support

24x7 Support

Instantly Get in Touch with Us

Get Free Consultation, Discounted Pricing & Quotation for your Requirements


Change in Non Core Fields in GST Overview

A change in the non-core field in GST refers to updating information such as a person's name, email address, mobile number, and other details that are necessary for the taxpayer's day-to-day company activities but are not legally needed.

When you make changes in a non-core field, no approval is required from the GST officer. The non-core fields can be changed anytime, whenever they are needed, and changes are auto-populated in the GST registration of the taxpayer. 

If you need to make changes in a non-core field, you can take theGSTco's help. Our expert team makes sure that non-core field amendments are done accurately and quickly, saving you time and any legal issues.

What involves non-core field changes?

Non-core fields refer to all the fields in the registration application, excluding the legal name of the business, the addition or deletion of stakeholder details, and the principal place of business or additional place of business.

Benefits of Expert Help

 • Expert Guidance: Get expert guidance from our legal experts.
 • Avoid GST Issues: Our expert team ensures your non-core field amendments are done accurately to avoid GST compliance issues.
 • Faster execution: Our team of legal experts ensures that your non-core fields in GST are completed on time to avoid unnecessary delays.

Our Non Core Field Amendment Process

 • Get a free consultation: Fill out the form and get a free consultation.
 • Pay charges: after consultation, if you want to proceed, pay the service fee. 
 • Provide documents: Once the fee is paid, you need to provide the required documents.
 • Get non core fields updated: Once you provide the documents, our legal team will start the GST amendment process.

Required Documents

The required documents depend on the type of non-core amendment you are doing.

Frequently Asked Questions

Non-core fields refer to all the fields in the registration application, excluding the legal name of the business, the addition or deletion of stakeholder details, and the principal place of business or additional place of business.

 • Change in PAN.
 • Change in Constitution of Business resulting in a change of PAN.
 • Change in Place of Business from one State to another.

No, non-core field amendments are approved automatically.

The application for Amendment of Registration must be submitted within 15 days from the date of the specific change that necessitated the modification in the registration application.

To get in touch with us, you can fill out the form on our website or call or WhatsApp us.

10,000 થી વધુ ખુશ ગ્રાહકો.

એમેઝોન પ્લેટફોર્મ પર ઈકોમર્સ વિક્રેતા તરીકે અમારી પાસે 12 રાજ્યોમાં GST નંબર મેળવવાની આવશ્યકતા હતી, ટીમ theGSTcoએ અમને 30 દિવસના ગાળામાં 12 રાજ્યોમાં અમારા Amazon બિઝનેસ માટે GSTN મેળવવામાં મદદ કરી.

નાના D2C બ્રાન્ડ તરીકે, અમારા મોટાભાગના ગ્રાહકો ભારતના દક્ષિણ ભાગોમાંથી ઓર્ડર કરે છે. TheGSTCo એ અમને 15 દિવસના ગાળામાં કર્ણાટકમાં GSTN મેળવવામાં મદદ કરી.

પરંપરાગત વિદેશી સબસિડિયરી કંપની તરીકે અમે એમેઝોન એફબીએ પર લાઇવ જવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા, જેમાં વધારો પહોંચ્યો હતો. GSTco એ અમને સરળતા સાથે પાલન કરતા ભારે રાજ્યોમાં GSTની હાજરી સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી.

અમેઝોન વિક્રેતા અને D2C બ્રાન્ડ તરીકે અમે 7 રાજ્યોમાં GSTco VPPoB સેવાઓ પસંદ કરી છે. ટીમ ખૂબ જ રિસ્પોન્સિવ હતી અને અમને 30-45 દિવસના ગાળામાં GSTN મળ્યો

અધિકૃત ભાગીદારો

અમારા ગ્રાહકો

Epigamia
bambrew