સામગ્રી પર જાઓ

Change Name of the Business in GST (Core Fields) - Get Expert Help Now

Best Prices Guaranteed
 • Free Consultation by Expert

GST Invoicing (Avail 18% ITC). Secure Payment Options Available. No Spam. No Sharing. 100% Confidentiality.

Pay Online
Authorised SP

By Amazon & Flipkart

Quick Response
Quick Response

Experts call

4.9 / 5 Rating
Fuel Your Growth

10000+ Happy Clients

On Call Support
On Call Support

24x7 Support

Instantly Get in Touch with Us

Get Free Consultation, Discounted Pricing & Quotation for your Requirements


Overview of Changing Business Name in GST

If you change your business name due to rebranding, mergers, acquisitions, or legal requirements, updating it in your GST registration is crucial for maintaining compliance with GST regulations. Our expert service helps you do this easily. Our service simplifies the procedure of changing your business name in GST registration while ensuring accuracy.

Reasons to Change Business Name in GST

 • Rebranding or Name Change: If you change your business name or are thinking about rebranding, it is essential to update your trade name in GST registration to ensure that your GST registration accurately reflects your business’s new identity and reduces the risk of discrepancies in official records.
 • Mergers or Acquisitions: In cases where companies merge or acquire other businesses, they may need to change their trade name. Updating the GST registration helps align legal documents with the new business identity.
 • Correction of Errors: Your business name might be entered wrong in the initials GST registration, such as misspelled names or incorrect details; you need to correct them in the GST registration.

Benefits of Expert Help

 • Avoid GST Issues: Our expert teams ensure your business name amendments are done accurately to avoid GST compliance issues.
 • Maintain Compliance: When you decide to change your business name, it is very important to reflect the same in your GST certificate for compliance.
 • Faster execution: Our team of legal experts ensures that your business name change process in GST is completed on time to avoid unnecessary delays.

Our Principal Place of Business Change Process

 • Get a free consultation: Fill out the form and get a free consultation.
 • Pay charges: after consultation, if you want to proceed, pay the service fee. 
 • Provide documents: Once the fee is paid, you need to provide the required documents.
 • Get your business name updated: Once you provide the documents, our legal team will start the business change amendment process, and within a few days, it will reflect in your GST registration.

Required Documents

 • Old GST Certificate
 • Proof of Business Name Change, like a board resolution or certificate of incorporation

Frequently Asked Questions

Once business name amendments are done in GST, the GST officer will review them. If you provide the proper reason and upload the supporting documents, within 15 days you can see business name changes in your GST.

Whenever there is a change in the business name, it is essential to be updated in GST registration to avoid any legal issues.

It is a core field change.

No, if your business name is changed, you don't need to cancel your old GST and get a new one. You can amend the business name in GST.

To get in touch with us, you can fill out the form on our website or call or WhatsApp us.

10,000 થી વધુ ખુશ ગ્રાહકો.

એમેઝોન પ્લેટફોર્મ પર ઈકોમર્સ વિક્રેતા તરીકે અમારી પાસે 12 રાજ્યોમાં GST નંબર મેળવવાની આવશ્યકતા હતી, ટીમ theGSTcoએ અમને 30 દિવસના ગાળામાં 12 રાજ્યોમાં અમારા Amazon બિઝનેસ માટે GSTN મેળવવામાં મદદ કરી.

નાના D2C બ્રાન્ડ તરીકે, અમારા મોટાભાગના ગ્રાહકો ભારતના દક્ષિણ ભાગોમાંથી ઓર્ડર કરે છે. TheGSTCo એ અમને 15 દિવસના ગાળામાં કર્ણાટકમાં GSTN મેળવવામાં મદદ કરી.

પરંપરાગત વિદેશી સબસિડિયરી કંપની તરીકે અમે એમેઝોન એફબીએ પર લાઇવ જવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા, જેમાં વધારો પહોંચ્યો હતો. GSTco એ અમને સરળતા સાથે પાલન કરતા ભારે રાજ્યોમાં GSTની હાજરી સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી.

અમેઝોન વિક્રેતા અને D2C બ્રાન્ડ તરીકે અમે 7 રાજ્યોમાં GSTco VPPoB સેવાઓ પસંદ કરી છે. ટીમ ખૂબ જ રિસ્પોન્સિવ હતી અને અમને 30-45 દિવસના ગાળામાં GSTN મળ્યો

અધિકૃત ભાગીદારો

અમારા ગ્રાહકો

Epigamia
bambrew