સામગ્રી પર જાઓ

Addition / Deletion of Stakeholders (Core Fields) in GST Certificate

Best Prices Guaranteed
  • Free Consultation by Expert

GST Invoicing (Avail 18% ITC). Secure Payment Options Available. No Spam. No Sharing. 100% Confidentiality.

Pay Online
Authorised SP

By Amazon & Flipkart

Quick Response
Quick Response

Experts call

4.9 / 5 Rating
Fuel Your Growth

10000+ Happy Clients

On Call Support
On Call Support

24x7 Support

Instantly Get in Touch with Us

Get Free Consultation, Discounted Pricing & Quotation for your Requirements


Overview of Addition / Deletion of Stakeholders

Whenever a stakeholder is added to a company or the old ones are removed, it is mandatory to update the information in the company's GST registration to maintain compliance. Adding or removing a stakeholder in GST registration can be complex, and it also needs to be done carefully to avoid compliance-related issues.

If you are also looking to make stakeholder changes in GST and find it difficult, you can get theGSTco's help.

theGSTco simplifies this process for you by handling the addition or deletion of stakeholders in your GST certificate. Our expert team makes sure that changes are done accurately to avoid any issues and to save you time. 

Benefits of Expert Help

  • Expert Guidance: Our team of professionals will guide you through the process, ensuring a smooth experience.
  • No Compliance Issue: Our expert team ensures that your business's stakeholders are updated accurately in GST so that you won't face any compliance issues in the future.
  • Time-saving: Our expert handles complete the process at super fast speed, saving you a lot of time.
  • End-to-end service: We manage the entire process from initial consultation to final approval.

Our Principal Place of Business Change Process

  • Get a free consultation: Fill out the form and get a free consultation.
  • Pay charges: after consultation, if you want to proceed, pay the service fee. 
  • Provide the documents: Once the fee is paid, you need to provide the required documents.
  • Get Stakeholders Updated: Once you provide the documents, our legal team will start the stakeholder change process, and within a few days, it will reflect in your GST registration.

Required Documents to Change Stakeholders

  • Board Resolution

Frequently Asked Questions

Its core field changes.

The business owner, partners, directors, or authorized signatory are considered stakeholders in GST.

Incorrect information in your GST certificate can lead to GST compliance issues. It’s better to keep this information up-to-date in your GST.

Just get in touch with us through contact form, or directly call or WhatsApp us. Once you contact us, our team will handle the rest.

10,000 થી વધુ ખુશ ગ્રાહકો.

એમેઝોન પ્લેટફોર્મ પર ઈકોમર્સ વિક્રેતા તરીકે અમારી પાસે 12 રાજ્યોમાં GST નંબર મેળવવાની આવશ્યકતા હતી, ટીમ theGSTcoએ અમને 30 દિવસના ગાળામાં 12 રાજ્યોમાં અમારા Amazon બિઝનેસ માટે GSTN મેળવવામાં મદદ કરી.

નાના D2C બ્રાન્ડ તરીકે, અમારા મોટાભાગના ગ્રાહકો ભારતના દક્ષિણ ભાગોમાંથી ઓર્ડર કરે છે. TheGSTCo એ અમને 15 દિવસના ગાળામાં કર્ણાટકમાં GSTN મેળવવામાં મદદ કરી.

પરંપરાગત વિદેશી સબસિડિયરી કંપની તરીકે અમે એમેઝોન એફબીએ પર લાઇવ જવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા, જેમાં વધારો પહોંચ્યો હતો. GSTco એ અમને સરળતા સાથે પાલન કરતા ભારે રાજ્યોમાં GSTની હાજરી સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી.

અમેઝોન વિક્રેતા અને D2C બ્રાન્ડ તરીકે અમે 7 રાજ્યોમાં GSTco VPPoB સેવાઓ પસંદ કરી છે. ટીમ ખૂબ જ રિસ્પોન્સિવ હતી અને અમને 30-45 દિવસના ગાળામાં GSTN મળ્યો

અધિકૃત ભાગીદારો

અમારા ગ્રાહકો

Epigamia
bambrew